İşbu politika, siz müşterilerimizin  Epilady Kişisel Bakım Merkezi gönderdiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Epilady Kişisel Bakım Merkezi tarafından, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.       Veri Sorumlusu. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.

2.       Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları. Kişisel verileriniz, Epilady Kişisel Bakım Merkezi üyeliğinizin oluşturulması, Epilady Kişisel Bakım Merkezi sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, Epilady Kişisel Bakım Merkezi etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile Epilady Kişisel Bakım Merkezi üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere Epilady Kişisel Bakım Merkezi  yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, Epilady Kişisel Bakım Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile Epilady Kişisel Bakım Merkezi ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3.       İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği. Toplanan kişisel verileriniz, Epilady Kişisel Bakım Merkezi üyeliğinizin oluşturulması, Epilady Kişisel Bakım Merkezi sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, Epilady Kişisel Bakım Merkezi etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri vebunlardan haberdar edilmeniz ile Epilady Kişisel Bakım Merkezi üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan ve benzerlerinden yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere, Epilady Kişisel Bakım Merkezi yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, HARA GÜZELLİK SALONLARI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile Epilady Kişisel Bakım Merkezi ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. (Bknz.KV Kullanılması ve Korunması Şartları)

4.       Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta iletişimi, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.       Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amacı. KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının karşılanamadığı durumlarda kişisel verilerinizi açık rızanızı temin ederek işlemekteyiz. Bu doğrultuda müşterilerimizin adı-soyadı, iletişim bilgileri, ile sınırlı olmak üzere kişisel verileri ve Epilady Kişisel Bakım Merkezi yönelik tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla verilecek onay doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

6.       Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Epilady Kişisel Bakım Merkezi başvurarak, kişisel verilerinizin;

§  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  KVKK’ya ve GDPR kapsamına uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Epilady Kişisel Bakım Merkezi iletebilirsiniz. (Bknz.KV Kullanılması ve Korunması Şartları)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak Epilady Kişisel Bakım Merkezi iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://epiladykisiselbakim.com.tr/ web sayfamızda yer alan HARA GÜZELLİK SALONLARI Merkez iletişim adresine (irtibat bürosu) bizzat elden iletebilir, iletisim@epiladykisiselbakim.com.tr adresine e-posta ile, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.